دما و گرما یه بخش مهم از فیزیک دهم هست. بخش اول دما و دماسنجی و بخش دوم گرما و راههای انتقال و تاثیرات گرماست. در بخش آخر هم قوانین گازها و مخصوصا گاز کامل بررسی میشه.