آموزش فیزیک دهم شامل مباحث : اندازه گیری، کار و انرژی ، فشارو ویژگی های ماده، دما و گرما و ترمودینامیک هست.
حدود 30 درصد سوالات کنکور سراسری از کتاب فیزیک دهم مطرح میشه.