مغناطیس یه فصل دوستداشتنی و به نسبت ساده فیزیک هست . البته از قبل کم و بیش با مفهوم های آهنربا و میدان مغناطیسی و….آشنا بودید. یکی دو تست از این قسمت همیشه در کنکور مطرح میشه.