جریان و مدار یکی از فصل های گسترده و تست خیز فیزیک یازدهم هست. با مفهوم جریان و مقاومت الکتریکی شروع میشه. بعد به هم بستن مقاومت ها و انرژی الکتریک و توان و… بررسی میشه.