الکتریسیته ساکن یا همون الکترواستاتیک به بررسی نیرو ، میدان و پتانسیل الکتریکی می پردازه. در ادامه هم ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در خازن بررسی میشه.