القا الکترومغناطیس در ادامه ی فصل مغناطیس هست. این فصل هم از فصول به نسبت ساده فیزیک دبیرستانه و حدود دو تست هم در کنکور داره.