فیزیک یازدهم شامل مباحث: الکتریسیته ساکن، خازن ، جریان و مقاومت و مدار، مغناطیس و القای اکترو مغناطیس هست.
حدود 30 درصد سوالات کنکور از فیزیک دهم مطرح میشه.