موج یه نوع حرکت نوسانی هست که حرکت انتقالی هم داره. پس میشه گفت فصل موج ادامه بخش نوسانه. در این فصل انواع موج طولی و عرضی رو بررسی میکنیم و… این فصل هم شاید دو تست یا بیشتر در کنکور داشته باشه.