فیزیک هسته ای به بررسی ساختار هسته و نیروهای بین هسته ای می پردازه. مفهوم نیمه عمر شاید معروف ترین بخش فیزیک هسته ای برای بچه ها باشه. این فصل هم ساده است و هم مسائلش قابل پیش بینی. یک یا دو تست هم در کنکور داره.