فیزیک اتمی یه بخش ساده از فیزیک دبیرستانه. مفاهیم بیشتر از مسائل در این بخش اهمیت داره . معمولا یکی دو تست در کنکور به این بخش اختصاص داره.