تداخل امواج ادامه ی فصل موجه. در اصل سه فصل نوسان، موج و تداخل امواج در یک راستا هستند. در این فصل انواع تداخل و تداخل امواج طولی و عرضی بررسی میشه. معمولا یک دو تست هم در کنکور داره.