کار و انرژی یکی از مباحث مهم فیزیک هست. از ابتدا در کتاب علوم با مفهوم کار و انرژی و اصل بقا آشنا بودید. کار و انرژی حداقل یه تست مستقیم در کنکور داره و تست ترکیبی با سایر بخش ها هم داره.