فشار و ویژگی های ماده شامل فشار جامدات ، فشار مایعات و قوانین گازهاست. این بخش در حدود دو تست در کنکور داره.